Інвентаризація викидів

Інвентаризація джерел викидівІнвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря – це систематизація відомостей про розподіл джерел на території підприємства, кількість і склад викидів, спрямована комплексно на охорону атмосферного повітря.Інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря проводиться висококваліфікованими фахівцями маючими багаторічний досвід у даному напрямку робіт. З метою виявлення процесів, в ході яких відбувається викид забруднюючих речовин, визначаються стаціонарні і нестаціонарні (неорганізовані) джерела викидів в атмосферу, їх кількість та параметри.

Інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами проводиться у відповідності до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Інструкції №7 від 10.02.95 р. про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві» – інструкції, застосування якої обов’язкове при проведенні інвентаризації викидів забруднюючих речовин виробничими об’єднаннями і промисловими підприємствами, організаціями і установами, які мають викиди забруднюючих речовин в атмосферу.

Інвентаризація включає в себе характеристику технології, газоочисних установок з точки зору утворення і відведення забруднюючих речовин, визначення параметрів стаціонарних джерел викидів, а також характеристику неорганізованих джерел.

Матеріали інвентаризації джерел викидів використовуються для:

 • Розробки нормативів утворення забруднюючих речовин, які відводяться в атмосферне повітря при експлуатації технологічного та іншого обладнання, споруд та об’єктів;
 • Розробки нормативів гранично допустимих викидів;
 • Регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферу;
 • Взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і на стан атмосферного повітря;
 • Розробки короткострокових і довгострокових планів заходів підприємств;
 • Розробки екологічних програм по зниженню викидів забруднюючих речовин в атмосферу;
 • Оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для суб’єктів господарювання;
 • Складання державної статистичної звітності в сфері охорони атмосферного повітря;
 • Розроблення показників емісії (питомих викидів).

Інвентаризація викидів здійснюється на:

 • загальнодержавному рівні на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України;
 • регіональному рівні на виконання рішень органів місцевого самоврядування;
 • об’єкті на виконання рішень суб’єкта господарювання.

Інвентаризація викидів включає в себе характеристику виробництв, технологічних процесів, устаткування очистки газів, видів та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

У разі утворення на об’єкті новостворених стаціонарних джерел викидів або зміни характеристик існуючих стаціонарних джерел викидів та джерел утворення, інвентаризація викидів зазначених джерел проводиться в повному обсязі. Матеріали оформляються як корегування первинного звіту з інвентаризації.

Інвентаризація викидів проводиться на налагодженому технологічному, вентиляційному, паливо-використовуючому обладнанні та устаткуванні очистки газів з урахуванням якісних та кількісних показників сировини та матеріалів, що використовуються у виробничому процесі.

Інвентаризація викидів здійснюється шляхом проведення безпосередніх інструментально-лабораторних вимірювань на об’єктах та розрахунків з використанням показників емісії (питомих викидів), які затверджуються Мінприроди. У разі, коли проведення безпосередніх інструментально-лабораторних вимірювань є неможливим, обсяги викидів визначаються розрахунковим методом за методиками, затвердженими Мінприроди.

Інвентаризація викидів здійснюється підприємствами, установами, організаціями, які мають лабораторії, атестовані на проведення відповідних вимірювань, що засвідчується свідоцтвом про атестацію. У разі відсутності власної лабораторії – за наявності договору на виконання зазначених робіт з відповідною акредитованою лабораторією.

Підприємство-замовник несе відповідальність за проведення інвентаризації викидів, строки проведення інвентаризації, своєчасне та повне представлення інформації щодо ведення технологічних процесів (технологічних регламентів, режимних карт, складу та обсягів сировини, що використовується, тощо) та створення необхідних умов для проведення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів. Відповідальність за достовірність результатів вимірювань, повноту і якість звіту з інвентаризації несе підприємство-замовник і організація, яка виконувала інвентаризацію. Звіт з проведення інвентаризації викидів затверджується керівником підприємства-замовника відповідним записом і печаткою на звіті.

Вартість робіт з інвентаризації викидів на об’єктах встановлюється на договірній основі та визначається з урахуванням діючих прейскурантів на виконання зазначених робіт.

За результатами проведеної інвентаризації викидів складається звіт, зміст якого має містити інформацію, передбачену Інструкцією. Суб’єкт господарювання подає звіт у 2-х примірниках у письмовій формі на реєстрацію:

 • до центрального органа виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів у разі, коли об’єкт належить до першої групи;
 • до державних управлінь охорони навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та Севастополі у разі, коли об’єкт належить до другої та третьої групи.

Матеріали, що підтверджують результати інструментально-лабораторних вимірювань та результати, що отримані розрахунковим методом, додаються до звіту.

При зміні технології чи проведенні модернізації проводиться уточнення даних (корегування), отриманих при інвентаризації, яку було виконано раніше.

Яндекс.Метрика